by : D.Kalina, R.Mirowski

Miasto i gmina Busko-Zdrój. Dzieje i zabytki

Published Date : 12.2014

:

: Polski

: Polski
: 978-83-64577-04-8

Od autora

Dziedzictwo kulturowe to nic innego jak dobro publiczne, istotny czynnik życia i działalności człowieka, stanowiący dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, ale także czasów nam współczesnych. Ma ono tę cechę, że przejawia się tak w dziełach o dużej skali oddziaływania, jak i na terenie tak zwanych małych Ojczyzn.
Pod tym pojęciem kryją się zabytki materialne i niematerialne. W tej pierwszej kategorii znajdujemy zabytki ruchome, dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne, zabytki archeologiczne, w tym cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej, artystycznej oraz zabytki nieruchome – krajobraz kulturowy, układ urbanistyczny, ruralistyczny z zespołami budowlanymi, dzieła architektury i budownictwa, także obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Druga kategoria zabytków, tj. niematerialnych jest niezwykle delikatna – obejmuje ona lokalne tradycje, zwyczaje, wierzenia, nazwy własne punktów topograficznych i inne. Jest ona bardzo zagrożona poprzez zbliżenie się odległych kultur do naszych małych światów – domów rodzinnych, wsi i miasteczek. A właśnie świadomość odrębności wielu małych społeczności lokalnych, rozumienie i pamiętanie drobnych wydarzeń historycznych, w tych rozsianych po całym kraju miejscowości, jest osnową duchowości, którą zwykliśmy nazywać świadomością narodową. Początki Buska-Zdroju bezsprzecznie związane są z dwoma rycerskimi synami, pochodzącymi
z rycerskiego rodu Janina, Dersławem i Witem, którzy dziedziczyli po nieznanym nam bliżej ojcu przynajmniej dwie znane nam osady: Busk i  Chodel, czyli Busko i Chotelek. Z nich Wit wybrał drogę kapłana i w przyszłości „zasiadł stolec biskupi w Płocku”, zaś
jego brat ufundował w ich osadzie zgromadzenie zakonne. On to sprowadził konwent premonstrateński do Buska, oddając mu najpierw prawo
kolatorskie względem miejscowego kościoła, a potem zapisał mu całą swoją majętność. Gdy zginął w Ziemi Świętej jako rycerz Chrystusa, w życie weszły postanowienia jego testamentu. Żona jego, z własnej woli, przywdziała welon zakonny, a jej majątek, pozostawiony przez jej zmarłego małżonka, jako wiano i posag, przekazała utworzonemu klasztorowi.
Najstarszą publikacją dotyczącą dziejów Buska jest wydane w 1752 r. przez Antoniego Józefa Daniela Kraszewskiego, opata witowskiego (1708–1758) i głównego historyka zakonu, dwutomowe dzieło o długim tytule zaczynające się od słów: Życie świętych i w nadziei świątobliwości zeszłych sług boskich zakonu premonstrateńskiego…. W kilka lat potem (1756) wyszła drukiem inna książka, nosząca tytuł: Konserwacja kościoła
dwoiakiego albo błogosławieństwo konsekrujących na usługi Boga przy uroczystościach poświęcenia kościoła w Busku7. Obie te pozycje dotyczą dziejów konwentu w Busku, a pozostawały przez wiele lat zapomniane.
Z kolei pierwszy opis miasta i jego okolic napisał Jan Filip von Carosi w 1776 r. Dzieło to wydane zostało nieco później, zawiera w sobie pierwsze opisanie wód mineralnych w Busku-Zdroju. W roku 1787 do Buska zjechał tenże król podczas swojej podróży na Ukrainę. Władcę naszego przywitała w progach klasztoru przełożona zakonu norbertanek, Konstancja Kochanowska wraz z trzema siostrami. Ponadto monarsze przedstawili się margrabiostwo Wielopolscy oraz księża: Franciszek Ossowski – kustosz i opiekun królewskich inwestycji w Busku i Andrzej Gawroński – kanclerz i sekretarz Komisji Kruszcowej. Wielkie wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce z końcem XVIII i początkiem XIX wieku – upadek Rzeczypospolitej, okupacja austriacka, wojny napoleońskie, skutecznie zatrzymały na czas jakiś zainteresowania samym Buskiem, jak i jego  salinami. Całkiem nieoczekiwanie nastąpił kres istnienia szacownego klasztoru norbertańskiego w dziedzictwie Dersława z Buska. Stało się to w bezpośrednim związku z reorganizacją podziału kościelnego na terenie Małopolski, dokonaną w roku 1818. W ówczesnej sytuacji politycznej Papież wyraził zgodę na uposażanie nowo utworzonych diecezji: sandomierskiej i podlaskiej, kosztem kasacji 47 klasztorów. W konsekwencji, w latach następnych 1818–1819, rząd Królestwa Polskiego przeprowadził likwidację tychże klasztorów z przejęciem ich majątków. W liczbie przeznaczonych do supremacji dóbr poklasztornych znalazł się również i klasztor norbertanek w Busku.

Niniejsza książka jest już trzecim spotkaniem z dziejami tego niezwykle interesującego miejsca, jakim jest Busko-Zdrój, jego okolica – i szerzej – całe Ponidzie. Od roku 2004 organizowane były przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, cyklicznie co rok, konferencje popularno-naukowe, których efektem były m.in.: wystawa archeologiczna w Buskim Muzeum Regionalnym, wystawy grafik R. Mirowskiego poświęconych zabytkowej architekturze w Łazienkach Henryka Marconiego czy wydawnictwo: Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie gminy Busko-Zdrój. Obecnie wydawane są dwie książki poświęcone historii Buska-Zdroju D. Kaliny pt. Busko i jego Zdrój (2011) i R. Mirowskiego: Album Buski (2011) oraz książka posesyjna wydawana przez parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju.

Spis treści

Dariusz Kalina : Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój

 • Zarys dziejów
 • Od autora
 • Warunki naturalne
 • Badania archeologiczne
 • Podziały administracyjne
 • Podział administracji państwowej
 • Podział administracji kościelnej
 • Parafia w Balicach
 • Parafie w Busku-Zdroju
 • Kościół parafialny pw Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Kościół filialny pw św Leonarda
 • Kościół w Chotelku
 • Parafia w Dobrowodzie
 • Parafia w Janinie
 • Kaplica w Widuchowej
  Parafia w Szańcu
  Klasztor kamedułów
  Parafia w Szczaworyżu
  Busko-Zdrój
  Wieś Busko
  Miasto lokacyjne Busko
  W wieku XIV
  W XVII wieku
  Dzieje wsi

  • Baranów
  • Bilczów
  • Biniątki
  • Błoniec
  • Bronina
  • Budzyń
  • Chotelek
  • Dobrowoda
  • Elżbiecin
  • Gadawa
  • Galów
  • Janina
  • Kameduły
  • Kawczyce
  • Kołaczkowice
  • Kostki Duże
  • Kostki Małe
  • Kotki
  • Las Winiarski
  • Łagiewniki
  • Mikułowice
  • Młyny
  • Nowa Wieś
  • Nowy Folwark
  • Oleszki
  • Olganów
  • Owczary
  • Palonki
  • Pęczelice
  • Podgaje
  • Radzanów
  • Ruczynów
  • Siesławice
  • Skorzów
  • Skotniki Duże
  • Skotniki Małe
  • Słabkowice
  • Służów
  • Szaniec
  • Szczaworyż
  • Wełecz
  • Widuchowa
  • Wolica
  • Zbludowice
  • Zbrodzice
  • Zwierzyniec
  • Żerniki Górne

  Busko i jego zdrój na starej pocztówce (ze zbiorów Krzysztofa Lorka)
  Wykaz skrótów
  Bibliografia

  Roman Mirowski: Zabytki miejscowości gminy Busko
  Od autora
  Busko-Zdrój
  Zabytkowy układ urbanistyczny
  – osada Busko
  – Busko „klasztorne”
  – miasto lokacyjne
  – Busko – uzdrowisko Rzewuski i Marconi
  2 połowa wieku XIX i przełom stuleci
  Busko międzywojenne i powojenne
  Zabytki architektury sakralnej
  – kościół parafialny
  Kościół pierwszy – romański
  Kościół drugi – gotycki
  Kościół trzeci – „fodydziński”
  Kościół czwarty – „klasycystyczny”
  – Klasztor
  – kościół św Leonarda
  – kaplica zdrojowa
  – synagoga
  Zabytkowe budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w mieście
  – budynki: Plac Zwycięstwa  i ul Bohaterów Warszawy ,  i
  – budynki przy Rynku (obecnie Plac Zwycięstwa) i ulicy wiodącej do
  Zdroju
  Zabytkowe budynki buskiego zdroju
  – „Łazienki” Marconiego
  Szpital św Mikołaja
  Szpital Dziecięcy „Kolonia Górka”
  – dawna ulica Zakładowa (obecnie -go Maja)
  – figury przydrożne
  Baranów
  Bilczów
  – dwór
  – figury przydrożne
  Biniątki
  Błoniec
  Bronina
  – figury przydrożne
  Budzyń
  – dwór
  Chotelek
  – kościół
  Dobrowoda
  – kościół parafialny
  – dzwonnica 0
  – figury przydrożne
  – nieistniejący dwór
  Elżbiecin
  Gadawa
  – dwór
  – figura św Jana Nepomucena
  Galów0
  – dwór
  – figura św Jana Nepomucena
  Janina
  – kościół parafialny
  – dzwonnica
  – figury przydrożne
  – nieistniejący dwór
  Kameduły
  – nieistniejący klasztor
  – klasztorny kościół
  Kawczyce
  Kołaczkowice
  – dwór
  Kostki Duże
  – dwór
  Kostki Małe
  Kotki
  – dwór
  – figury przydrożne
  Las Winiarski
  Łagiewniki
  – dwór
  Mikułowice
  – dwór
  – budynek szkoły z roku 0
  Młyny
  – dwór
  – młyny
  – figury przydrożne
  Nowy Folwark
  Nowa Wieś
  Oleszki
  Olganów0
  Owczary
  – dwór
  Palonki
  – dwór
  Pęczelice
  – dwór
  – figury przydrożne
  Podgaje0
  Radzanów
  – dwór
  Ruczynów
  Siesławice
  – dwór
  Skorzów
  Skotniki Małe i Duże
  – skotnickie młyny
  – figury przydrożne
  Słabkowice
  – dwór
  – figury przydrożne
  Służów
  Szaniec
  – kościół parafialny
  – kaplica św Antoniego
  – dzwonnica
  – kaplica cmentarna i cmentarz 0
  – dwór
  – nieistniejący dwór
  – dawny folwark 0
  – figury przydrożne 0
  Szczaworyż
  – kościół parafialny
  – kaplica
  – grodzisko
  – nieistniejący dwór
  – poczta 0
  – figury przydrożne 0
  Wełecz0
  – dwór
  – figura przydrożna
  Widuchowa
  – kościół pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii
  – kapliczka i figury przydrożne
  – dwór
  Wolica
  Zbludowice
  – ujęcie wody
  Zbrodzice
  Zwierzyniec
  Żerniki Górne
  – dwór
  – figury przydrożne
  Zarys bibliografii
  Zabytki gminy Busko-Zdrój

Customer Reviews

No reviews available

Post Your Review

Opinie

Czadu, więcej czadu

- Adam
css.php