Nie ma wiary bez wiedzy, nie wiedzy bez czytania – tak jeden z Ojców Kościoła wyraził się o książce. – Aby nabrać wiedzy o powiecie chęcińskim – należy mieć praktyczny spis adresów bibliotek oraz archiwów.  Oto więc jest początek zbioru, który gdy nabierze odpowiedni stopień dojrzałości – postaramy się wydać drukiem.

 

Materiały źródłowe

 

ARCHIWUM oo. FRANCISZKANÓW w KRAKOWIE

Karwacki A., Materiały do historii konwentów franciszkańskich prowincji polskiej, t. 9

 

ARCHIWUM oo. FRANCISZKANÓW w WARSZAWIE

Makowski, B., Thesaurus Provinciae Poloniae,

 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE w KIELCACH

Pierworys pomiaru gruntów folwarku państwowego w Podzamczu Chęcińskim, 1920, sygn. 227.

Akta Dyrekcji Ubezpieczeń

Plan kościoła parafialnego 1848, sygn. 47

Rzut plebanii, 1848, sygn. 46

Kościół franciszkanów. Rzut parteru i piętra, 1848, sygn. 47

Klasztor franciszkanów. Rzut parteru, sygn. 1848, 47

Klasztor franciszkanów. Rzut oficyn, 1848, sygn. 47

Rzut parteru i piętra oficyny klasztoru Klarysek, 1848

Klasztor Klarysek. Rzut parteru i piętra kościoła, 1848, sygn. 47

Rzut parteru i piętra klasztoru Klarysek, skrzydło od ul. Małogoskiej 1848, sygn. 47

Plan parteru i piętra d. kościoła Św. Ducha w Chęcinach, 1848, sygn. 47

Rzut parteru bocznicy, 1848, sygn. 47

Dobra donacyjne w Podzamczu Chęcińskim (1846-1863), sygn. 251

Projekt remontu „Zameczku” w Podzamczu Chęcińskim, pow. kielecki, 1925 r., Dyrekcja Robót Publicznych, UWK I, sygn. 17 942

Akta Naczelnika Powiatu Kieleckiego

Plan sytuacyjny placów N. 228 Michała Rap i 246 Szmula Cymerman w mieście Chęcinach zdjęty z planu Miasta Chęcin Regulacyjnego toż miasto sporządzonego w R. 1820…, s1850/1851, Borkowski, sygn. 91, k. nlb

Szkic miasta, ok. połowy XIX w., sygn. 91, nlb

 

Materiały wojewódzkiego konserwatora zabytków

UWK I, sygn. 308

Urząd Wojewódzki Kielce, Ochrona zabytków opisy  po 1919-1939, sygn. 2030-2034

 

Księgi Hipoteczne

Kolonia Przemysława-Podzamcze Chęcińskie, Księga Hipoteczna nr 361

Dobra Narodowe Chęciny i Kolonia Podzamcze Chęcińskie, Księga Hipoteczna nr 484

 

PWRN w Kielcach, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Oddział Urządzeń Rolnych 1945

Akta dotyczące przejęcia na cele reformy rolnej majątku Podzamcze Chęcińskie, pow. kielecki,  sygn. 4381

Akta dotyczące zagospodarowania resztówki Podzamcze Chęcińskie, powiat kielecki, 1948 – 1951

sygn. 2421

 

Rząd Guberlniany Radomski (RGR)

Plan sytuacji domów w Chęcinach należących do Laizora Silberga, Laizera Zajęca 1818 r., Wojnowski, sygn. 3094, k. 44

Plan sytuacyjny wykazujący plac pusty litt. ab, cd, obejmujący powierzchni 830 łokci kwadratowych w ulicy kościelnej Mięscie Chęcinach w. Sttoynowskiego Burmiastzra tegoż miasta właściwy, wyciągnięty z plany ogólnego restauracyjnego, W. Giersz, ok. 1825, sygn. 2193, k. 261

Plan części maista-zabudowa pomiędzy ulicami Kielecką, Chmielnicką i Poprzeczną, ok. 1842, sygn. 2189, k. 301

Fragment ulicy Krakowskiej 1844, sygn. 2190, k. 330

Plan sytuacyjny schodów i projekt schodów w ulicy kościelnej m. Chęcin z rynku do kościoła, wyk. Borkowski 1856, sygn. 2191, k. 123, 125

Akta specjalia tyczące się Fundi Instructi Mansjonarii Chęcińskiej (Trzech Króli), 1817-1819, sygn. 5571

Rząd Gubernialny, Wydział budowlany

Plan sytuacyjny m. Chęcin z pokazaniem kuźni, dworu kapelana przy klasztorze, 1883, sygn. 83, k. 138

Zarząd Powiatowy Kielecki

Projekt drewnianego domu i murowanego zajazdu na posesji nr 147 przy ul. Gniłej w Chęcinach, sygn. 1722, k. 327

Zespół Akt Starostwa Powiatowego Kieleckiego (1919-1939)

Projekt remontu domu Różyckiego 1922 r., sygn 3481

Projekt techniczny młyna elektrycznego 1949 r., sygn. 126

 

Reparacje kościoła w l. 1807-1815, sygn. 5563.

Inwentarz probostwa chęcińskiego z 1840 roku, Archiwum Państwowe w Kielcach, sygn. 5562, s. 1-12

Lustracja starostwa nowo zainkamerowanego Chęcin 1827, sygn. 10201

Opisy statystyczno-topograficzne miast 1820-1860, sygn, 2091-2900;

Dzierżawa dóbr, sygn. 10248-10486

Akta naczelnika sygn. 5564

Chęciny, księgi wójtowskie 1791-1811, sygn. 1

 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE w KRAKOWIE

Variae civitates et villae

SWPM I/23 występują mieszczanie chęcińscy: k. 198, 210, 218, 242, 279, 249, 266, 276, 323, 328 z lat 1532 – 1557

SWPM I/10 k. 34, z 1488 r.

 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE w KRAKOWIE, ZBIORY na WAWELU

Archiwum Sanguszków ze Sławuty

Regestra poborowe na piechotę łanową z 1668 r. m.in. Districtus chencinensis s. 45-54, rkps 182

 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W RADOMIU

Zarząd Dóbr Państwowych

Sygn. 2772

Zbiór kartograficzny

Sygn. 513

ARCHIWUM REGIONALNEGO OŚRDOKA BADAŃ i DOKUMENTACJI ZABYTKÓW w KIELCACH

Hadamik, Cz. Sprawozdanie z badań powierzchniowych przeprowadzonych na obszarze AZP 86-61, mps

Głowacki K., Miejskie układy przestrzenne na terytorium dawnego województwa sandomierskiego, mps

Giergiel T., Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych do Zjazdu Ziem Polskich w Chęcinach w 1331, mps

Kalina D., Budownictwo rezydencjonalno-obronne w dawnym województwie sandomierskim XIV-XVIII w.., t. 1, Grody kasztelańskie; t. 2, Królewskie zamki i rezydencje; t. 3, Dwory starościńskie, mps

Kalina D., Świętokrzyskie Ślady Kacpra Fodygi, mps

Penkalla A., Lis M., Biernaciak J., Kieleckie cmentarze żydowskie

 

ARCHIWUM REGIONALNEGO OŚRODOKA BADAŃ i DOKUMENTACJI ZABYTKÓW w KRAKOWIE

 

ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ w KIELCACH

Katedra Architektury i Ochrony Bnudowli Zabytkowych, Wydział Budownictwa Lądowego

Szafraniec M., Szafraniec P., Prostowanie pochylonej bramy w Podzamczu Chęcińskim, praca dyplomowa, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1994

Stefański K., Adaptacja zabytkowego pałacu w Podzamczu Chęcińskim na centrum konferencyjne, Kielce 2001

 

ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU KONSERWATORA ZABYTKÓW w KIELCACH

Balińska G., Chęciny. zespól urbanistyczny, tzw. Karta Urbanistyczna, Warszawa 1996, Bartczakowa A., M. Kozińska M., Chęciny. Studium historyczno-urbanistyczne, PKZ Warszawa 1957, mps

Barbasiewicz M., Kubiak J., Chęciny. Studium historyczno-urbanistyczne, Warszawa 1981, mps

Ciosek U., Podzamcze Chęcińskie. Park dworski, Kielce 1994, mps

Dumała K,, M. Trochym, Studium rewolaryzacji Chęcin, mps

Matoga A., J. Poleski, Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych na obszarze 87/61 (woj. kieleckie), przeprowadzonych w październiku 1982, mps

 

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 1975

Kołodziejski S., Założenia obronne w Mokrsku Dolnym i Górnym, gm. Sobków. Wstęp do problematyki badawczej, mps

Katalog parków i kompozycji krajobrazowych województwa kieleckiego. Bolmin gm. Chęciny, oprac. W. Genga, L. Flagorowska 1972, mps

Kubiak J., Pustoła-Kozłowska E., Chęciny. Blok zach. Zabudowy rynkowej, mps PKZ, Warszawa 1983, mps

Kruk A., Kulisiewicz-Kubielas M., Sprawozdanie z badań: Chęciny miasto (1980-1981 r.), Warsawa 1981.

Piotrowicz D., Chęciny, Plac 2 Czerwca, Analiza historyczno-urbanistyczna lokacyjnego placu miasta, mps

Pustoła-Kozłowska E., Chęciny. Blok północny zabudowy rynkowej, PKZ, Warszawa 1984, mps

Pustoła-Kozłowska E., Chęciny, Blok południowy zabudowy rynkowej, PKZ, Warszawa 1984, mps

Pustoła-Kozłowska E., Chęciny, Blok zachodni zabudowy rynkowej, PKZ Warszawa 1983, mps

Pustoła-Kozłowska E., Chęciny, Blok wschodni zabudowy rynkowej, PKZ Warszaa 1983,mps

Rozbicka M., Koncepcja rekonstrukcji architektoniczno-konserwatorskiej zabytkowego domu w Chęcinach zw. Kamienicą Fotydzińską, PKZ, Warszawa 1983,mps

Jamróz J., Chęciny. Dom Niemczówka, mps

Hadamik Cz., Mirowski R., Studium historyczno-urbanistyczne rozwoju przestrzennego zamku dolnego w Chęcinach z propozycjami wytycznych konserwatorskich rewitalizacji obiektu, Kielce 2005 mps

Różalski J., Krajobraz kulturowy Polski. Województwo świętokrzyskie. Studium zabytkowego krajobrazu zabytkowego województwa świętokrzyskiego, Kielce 2003, mps

Sprawozdanie z badań: Chęciny – miasto (1980-1981), oprac. A. Kruk, N. Kulisiewicz-Kubielas, Warszawa 1981, mps

Teczka obiektowa zespołu dworsko-parkowego w Podzamczu Chęcińskim (lata 1972-1994)

Karty Ewidencyjne Zabytków Architektury i Budownictwa, tzw. Białe Karty:

 

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA w KRAKOWIE

Dział rękopisów

nr 5231, 5232, 5476- 5478, 5870rkps 438, 440

 

BIBLIOTEKA NARODOWA w Warszawie

Ex actis consularibus et scubinalibus civitis Chęcinensis 1584-1643, p. 514-516

 

BIBLIOTEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK w KRAKOWIE

Zbiór rękopisów nr 438, 440; wypisy z ksiąg grodzkich 1617-1661, rkps nr 8338 (teki Pawińskiego)

 

BIBLIOTEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK w WARSZAWIE

 

BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH we WROCŁAWIU

Zbiór Rękopisów

nr 439, 2507, 4750

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Stronczyński K., Opis zabytków starożytności w gubernii radomskiej przez delegację wysłaną w latach 1844-1846 zebrane i rysunkami w dwóch osobnych atlasach zawartemi objaśnione, 1850, t. 1, s. 21-23, tabl. 4 i 5

 

MIEJSKIE BIURO PROJEKTÓW W KRAKOWIE

Dokumentacja Baukowo-Historyczna zamku w Chęcinach z rekonstrukcją fazy gotyckiej, oprac. D. Czapczyńska, J. Janczykowski, kreśliła M. Wywiórksa, 1983, t. 1.

 

Źródła drukowane

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tal zawnego Bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1868-1935

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1 (1550-1559), Warszawa 1966; t. 2 (1560-1570), Warszawa 1972; t.3 (1571-1632, Warszawa 1963, oprac. M. Sipayłło

Album studiosorum Universistatis Cracoviensis, t. 1-5, wyd. B. Ulanowski, A. Chmiel, J. Zathey, Kraków 1883-1956

Boniecki A., Herbarz polski, t. 1-4, Warszawa 1899-1913

Carossi J. Ph., Reisen durch verschiedene Polnische Provinzen, t. 2, Leipzig

Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1, z. 2, pod red. J. Szymańskiego, Kielce 1976

Corpus iuris metalici Poloniae antiquioris, w: Górnictwo w Polsce, t. 2, wyd. H. łabędzki, Warszawa 1841

Codex diplomaticus Poloniae, t. 1-3, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, A. Z. Helcel, J. Bartoszewicz, Varsoviae 1847-1858

Joannis Długosz, Liber beneficiorum diocensis Cracoviensis, t. 1-3, w:Opera omnia. Cura A. Przeździecki, Craviae 1863-1864

Informator o podziale administracyjnym województwa świętokrzyskiego, Kielce 2002

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1-4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1906

Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. 1-2, Kraków 1874-1883

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1-4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1906

Kniaziołucki Z., Materiały do bibliografii Mikołaja Reja, w: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 7, Kraków 1892

M. Kromer, Polonia sive de situ, populis magistratibus et republica regni Polonici librii duo, Kolonia 1577

Krzepela J., Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, cz. 1. Małopolska, Kraków 1915

Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963

Lustracja województwa sandomierskiego 1664-1664, cz. 1, wyd. H. Oprawko, K. Schuster, Kraków 1971

Lustracja województwa sandomierskiego 1789, cz. 1, wyd. H. Madurowicz-Urbańska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 3-4, Małopolska, opr. A. Pawiński, w: Źródła Dziejowe, t. 14-15, Warszawa 1886

Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 1-5, wyd. T. Wierzbowski, J. Sawicki, I. Sułkowska, J. Płocha, Warszawa 1905-1919, 1961

Monumenta Poloniae Vaticana, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913-1938, t. 1-6

Monumenta Historia Dioecensis Wladislawiensis, z. 6, wyd. Z. Chodyński, Włocławek 1886

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 1-10, Lipsk 1839-1846

Starożytne prawa polskiego pomniki, t. 2-9, Kraków 1870-1884

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1916

Zbiór dokumentów małopolskich, t. 1-5, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska – Kurasiowa, Wrocław 1962-1970

Żychliński, T. Złota księga szlachty polskiej,

Łaski J., Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880

Morgenstern J., Regestry z Matryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (od 1574 do 1696 roku), BŻIH, 47-69 (1963-1969)

Naruszewicz A., Diariusz podróży Stanisława Augusta Króla na Ukrainę w roku 1787, Warszawa 1787

Niemcewicz J.U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce, t. 2, 1882, s. 11.

Niemcewicz J.U., Starożytności polskie, t. 1, 1842

Niemcewicz J.U, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż-Petersburg 1858, s. 22-24

Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane roku Pańskiego 1584, Kraków 1658

Preisner A., Dokumenty Władysława Łokietka. Chronologiczny spis i regestry. Bibliografia edycji, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, t. 11, R. 1965, wyd. 1966, s. 197-296

Regestry dokumentów i ekscerpty z Metri Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795), t. 1. Zczasy Saskie (1697-1763), wys. M/ Horn. Wrocław 1984; t. 2. Rządy Stanisława Augusta (1764-1795), częśc 1: 1764-1779, Wrocław 1984; cz. 2: 1780-1W94, wrocław 1988

Relacja Jakuba Esprincharda o podróży przez Śląsk i Małopolskę, wyd. B. Geremek, KHKM, 1959, R. 7, z.

Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 roku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 7 (1984), wyd. B. Kumor

Stanisław Samuel Szemiot, Diariusz peregrynacyi na różne miejsca święte szczęśliwie odprawionej anno 1680, wyd. M. Korytko, Z. Olszewska, w: Ze starych pamiętników, PAX, bmw, bdw

Starowolski Sz., Polska albo opisanie Królestwa Polskiego, wyd. A. Piskadło, Kraków 1876

Stronczyński K., Dziennik z podróży 1844 r, Kielce 1996, s. 26-30

Stronczyński K., Opis starożytności w guberni radomskiej przez delegację wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w latach 1844 i 1846 zebrane rysunkami w dwóch osobnych atlasach zawartemi objaśnione, rkps 1850, I, s. 21-23, tabl. 4, 5, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Opracowania

Baba i dziad, Pamiętnik Sandomierski,1830, t. 2, s. 98

Chelosiowa Jama, Jaworznia, R, Zeszyt. RSN, 21.

Adamczyk A., Drewniane kościoły w województwie kieleckim, Kielce 1998

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyńskiego, t. 2, Warszawa 1995, s. 45

A. Miłobędzki, Architektura Polska XVII wieku, Warszawa 1980, s.

Arnold S, Podziały administracyjne województwa sandomierskiego do końca w. XVIII, w: Pamiętnik Kielecki 1930, Kielce 1931

Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. 2, cz. 2, Warszawa 1844, s. 388-389

Baranowski J., Synagoga w Chęcinach, „Ochrona Zabytków”, z. 3/4, s. 208-221

Baranowski J., Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1953

Baszkiewicz J., Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII/XIV w., Warszawa 1954

Berdecka A., Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza Wielkiego, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982

Bogdanowski J., Systemy obronne w dziejach fortyfikacji, w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, t.

Borkiewicz S., Z przeszłości ziemi jędrzejowskiej. Monografia miejscowości i osiedli, w: Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937

Bujak F., Studia nad osadnictwem Małopolski, w: „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. 47, R. 1905

Bukowski J., Dzieje reformacji w Polsce, t. 1-2, Kraków 1883

Czapczyńska D., Janczykowski J., Gotycki zamek w Chęcinach-próba rekonstrukcji, w: „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie”, t. 19, s. 221-229

Chądzyński J., Historyczno-statystyczne opisy miast starożytnych w ziemi sandomierskiej leżących. z dodaniem powieści z rzeczywistych wydarzeń pod tytułem Pustelnik w iłżeckiej puszczy, Warszawa 1855, T. III, s. 159-167

Czarnocki J., Chęciny i okolice, Warszawa 1954

Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965

Dąbrowski J., Z czasów Łokietka, Kraków 1916

Dumała K, Zagadnienie przywrócenia i wyzyskania wartości zabytkowych Chęcin, w; VII wieków Chęcin. Materiały sesji naukowej 24 V 1975, Kielce 1976

Encyklopedia S. Orgelbranda, Warszawa 1866

Fijałkowscy E. J., Historia eksploatacji marmurów w Górach Świętokrzyskich, Zeszyty Przyrodnicze Muzeum Świętokrzyskiego, z. 1, Kielce 1973

Fijałkowscy E. J., Surowce skalne użyte przy budowie zamku chęcińskiego, Zeszyty Przyrodnicze Muzeum Świętokrzyskiego, z. 1, Kielce 1973

Fijałkowscy E. J., W widłach Wisły i Pilicy, Podzamcze Chęcińskie, Magazyn „Słowa Ludu”, 1984, nr 1320, s. 8

Friedberg M., Rozsiedlenie rodów rycerskich w województwie sandomierskim w wieku XV, Pamiętnik Świętokrzyski

Gąsiorowski A., Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego. Materiały 1333-1370, „Roczniki Historyczne”, R. LXIV, 1998, s. 203

Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434. Warszawa 1972

Gąsiorowski A., Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego. Materiały 1333-1370, „Roczniki Historyczne”, R. 64, 1998

Gąsiorowski A., Stacje królewskie w średniowiecznej Polsce, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1972, nr 2

Gąsiorowski A., Podróże panującego w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 25, 1973, z. 1

Górski K., Ród Odrowążów w wiekach średnich, RTH we Lwowie, t. 8, 1926-1927, Kraków 1828.

Guerquin B., Fazy rozwoju zamku w Chęcinach, Sprawozdania zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem, Warszawa 1963

Guerquin B., Fazy rozwoju zamku w Chęcinach, Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW. Sprawozdania 1960,. II Konferencja Naukowa w Warszawie 28 i 29 kwietnia 1961, Warszawa 1963, s. 71-73

Guerquin B., Zamek w Chęcinach, III Konferencja naukowa w Warszawie 13 i 14 kwietnia 1962. Referaty i dyskusje, Warszawa

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984

Górski K., Ród Odrowążów w wiekach średnich, RTH we Lwowie, t. 8, 1926-1927, Kraków 1928

Grodecki R., Zachorowski S., Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1926

Gromnicki T., Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908

Grzeliński W., Monografia Chęcin, Kielce 1908 (recenzja: Ziemia 1910, nr 2)

Guldon Z., Chęcińskie górnictwo i hutnictwo kruszcowe w XV-XVIII wieku, baza źródłowa i stan badań, Studia Kieleckie, 1/21, s. 7-21

Guldon Z., Kaczor J., Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, Kielce

Hadamik Cz., Zamek królewski w Chęcinach: archeologiczne przesłanki do kwestii jego genezy i pierwotnej funkcji, w: Póxnośredniwoieczne zamki na terenie dawnego woje1)ództwa sandomierskiego, Kielce 2005, s. 145-170.

Herbst S., Wojna obronna 1655-1666, w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, Warszawa 1957

Holcerowa T., S. Michalczuk S., Zespół pofranciszkański w Chęcinach, Warszawa 1972

Katalog rysunków architektonicznych z akt Dyrekcji Ubezpieczeń w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach, oprac. A. Penkalla, J. Szczepański, Warszawa 1993

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, pod red. J. Pazdura, t. 2, województwo kieleckie, z. 2. powiat Kielce, oprac. E. Krygier, Wrocław-Warszawa 1959

Kolberg O., Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, pieśni i muzyka i tańce, cz. 1, 2, seria 18-19. Kieleckie, Kraków 1885-1886

Holcerowa T., Michalczuk S., Zespół pofranciszkański w Chęcinach, Warszawa 1972

Ikonografia zabytków Kielecczyzny w grafice i rysunku, oprac. J. L. Adamczyk, Kielce 1980

Ikonografia zabytków Kielecczyzny w grafice ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Katalog, Kielce 1976

Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r., Katalog wystawy, oprac. M. Rumin, Kielce 1975

Ikonografia zabytków Kielecczyzny w grafice i rysunku, oprac. J. L. Adamczyk, Kielce 1980

Kaczmarczyk Z., Monografia Kazimierza Wielkiego, Poznań 1939-1945

Kaczmarczyk Z., Organizacja obrony kraju w czasach Kazimierza Wielkiego, w: Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków 1938

Kaczmarczyk Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1969

Kaczmarczyk Z., S. Weyman, Reformy wojskowe i organizacyjne za Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1958

Kaczmarczyk Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1969.

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001

Kalina D., Starościńska rezydencja w Podzamczu Chęcińskim. Przyczynek do monografii chęcińskiego zamku, w: Między Wisłą a Pilicą, t. 1, Kielce 2000, s. 133 – 149

D. Kalina, Stan badań nad chęcińskim zamkiem, w: Studia z dziejów miasta XVI-XX wieku, Kielce

Kantak K., Franciszkanie polscy, t. 2, Kraków 1938, s. 353-355

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 3,

Karpowicz M., Da contadino a magnate Gaspare Fodiga, architetto e scultore di Mesocco in Polonia, Mesocco 2002

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, pod red. J. Z. Łozińskiego I B. Wolffa, t. 3, województwo kieleckie, z. 3 powiat jędrzejowski; z. 4, powiat kielecki, oprac. T. Przypkowski, A. Miłobędzki, Warszawa 1957

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego Polsce, t. 2, z. 2, Warszawa 1959

Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI wiek, Kielce 1994

Kiryk F., Chęciny w epoce piastowskiej i jagiellońskiej, VII wieków Chęcin. Materiały (z) sesji naukowej 24. V. 1975 r., Kielce, s. 25-44

Kolberg O., Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, pieśni i muzyka i tańce, cz. 1, 2, seria 18-19. Kieleckie, Kraków 1885-1886

Kołodziejski S., Uwagi o średniowiecznym budownictwie obronnym biskupów krakowskich, „Teki Krakowskie”, t. 3,  Kraków 1996, s. 135-149

Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy maist i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, Kielce 1984

Kosik E., Okupacyjne lata Chęcin, Kielce 1989

Kotański Z., Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich, Warszawa 1959

Kowalczewski S., Chęciny i okolice. Przewodnik krajobrazowy po południowej części Gór Świętokrzyskich, Kielce 1934

Kowalczewski Z. O surowcach mineralnych i rozwoju górnictwa w okolicach Chęcin, VII wieków Chęcin, materiały (z) sesji naukowej 24 V 1975 r., Kielce, s. 91-99

Kowalski M.G, Uposażenie kapituły krakowskiej w średniowieczu, Kraków 2000

Kowalski W., Struktura społeczna szlachty i struktura własności, w: Stefan Czarniecki, Żołnierz-Obywatel-Polityk, pod red. W. Kowalskiego, Kielce 1999, s. 111-159

Kozakiewicz, H. Zamki w Polsce, Warszawa 1991

Krakowski S., Polska w walce z najazdem mongolskim, w: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 8, Kraków

Kronika Konserwatorska, „Ochrona Zabytków” 1930/31, t. 2

Król A., Dwór w Bolminie, Biuletyn historii Sztuki, R. 11, 1949, nr ½, s. 59-64.

Kubala S., Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów 1917

Kuczyński J., Górniczy gliniany kaganek z kopalni w Skibach, pow. Kielce, w: „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 9, nr 1, s. 107-110

Kunisz A., Nieznane znaleziska monet rzymskich z Kielecczyzny, „Archeologia”, R. 10, 1958, s. 194-213

Kutrzeba S., Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV wieku, Rozprawy Wydziału Historyczno-filozoficznego AU, t. 45, 1908, s. 310-312; 1903, t. 20, s. 325 i nn.

Kutrzeba S., Urzędy koronne i nadworne w Polsce ich początki i rozwój do roku 1504 r., Przewodnik Naukowy i Literacki, t. 31, R. 1903

Kutrzeba S., Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, województwo sandomierskie, „Rozprawy UW”, seria II, R. 18/42

Ladenberger T., Zaludnienie Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego, Lwów 1930

Lubczyński M., Zygmunt Staszowski i inni. Zastępcy procesowi Mikołaja Reja (przed sądami ziemskimi i grodzkim krakowskim), w: Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę urodzin, pod red. W. Kowalskiego, Kielce 2005, s.

Luciński J., Majątki panującego w Małopolsce do 1385 r., Poznań 1967

Luciński J., Rozwój królewszczyzn w Koronie. Od schyłku XV w. do XVII wieku, Poznań 1970

Łoziński J.Z., Grobowe kopułowe kaplice w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973

Łoziński J.Z., Pomniki sztuki w Polsce, t. 1, Małopolska, Warszawa 1985

J. Marciniak-Kajzer, Budownictwo obronne w Liber Beneficiorum Jana Długosza a realia archeologiczne, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia archeologia 12, Łódź 1991

Matejkowa J., hasło: Hempel Joachim, PSB t. 9, s. 384

Merczyng H, Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1904

Miłobędzki A., Polskie rezydencje wieku XVII-typowe programy i rozwiązania, w:: Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łańcut 1982

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978

Miłobędzki, Architektura regionu świętokrzyskiego w XVII wieku, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 9, 1975, s. 61 i nn.

Mirowski R., Drewniane kościoły i dzwonnice ziemi świętokrzyskiej, Kielce 2002

Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII w. Wrocław 1975

Molenda D., Górnictwo chęcińskie w XVI i XVII w. i jego związki z górnictwem śląsko krakowskim, w: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego, Kielce 1971

Molenda D., Górnictwo chęcińskie w XVI i XVII w. i jego związki z górnictwem śląsko krakowskim, w: Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego, Kielce 1971

Molenda D., Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII wieku. Z dziejów postępu technicznego w eksploatacji kruszców, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

Muszyńska J., Lustracje i inwentarze królewszczyzn województwa sandomierskiego z XVI-XVIII w., w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Baza źródłowa, S. 115 i nn.

Nadgowski R., Związek Michała Rawity-Witanowskiego z ziemią chęcińską, w: Chęciny. Studia z dziejów miasta XV-XX wieku, red. S. Wiech, Kielce, s. 171-175

Nawarra F. P., Monografia kościołów diecezji kieleckiej, t. 2, Warszawa 1911, s. 141-142

Ornamenta Ecclesiae. Sztuka sakralna diecezji kieleckiej. Katalog przygotowanej wystawy pod kierunkiem Krzysztofa Myślińskiego, Kielce 2000

Pałucki W., Drogi i bezdroża polskiej skarbowości w XVI wieku i pierwszej poł. XVII, s. 142-201, a zwłaszcza 190-193

Paulewicz M., Kościoły i kaplice Chęcin, w: „Nasza Przeszłość”, 1982, t. 57, s. 211-231

Paulewicz M., Ludność Chęcin i najbliższej okolicy do początku XIX wieku, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. 11, s. 83-112

Palewicz, M., Chęcińskie górnictwo kruszcowe (XIV do poł. XVII wieku), Kielce 1992

Palewicz M., Czternastowieczne związki miasta Chęcin z górnictwem kruszcowym starostwa chęińskiego , „Informator TPGHiPS” 1975,

Palewicz M., Szesnastowieczny podział zespołu dóbr starostwa chęcińskiego, „Informator TPGHiPS”, 1974

Palewicz M., Walka Żydów o domicilium w Chęcinach, BŻIH 101, (1977), s. 63-66

Palewicz M., Karkocha M., Parafia Polichno. Dzieje, ludność. Architektura sakralna, Kielce 2006

Pazdur J., Górnictwo w Zagłębiu Staropolskim w epoce feudalnej, Rocznik Świętokrzyski, t. 1, Krakow 1961, s. 151-183

Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 29-32

Penkalla A.,Szczepański J., Żydowskie budowle instytutowe w maistach gubernii radomskiej w XIX i wXX w, BŻIH 15-16 (1955).

J. Piasecki, Opisanie klasztorów księży franciszkanów prowincji polskiej, w: „Pamiętnik Religijno-Moralny”, t. 7, 1844

Piechotkowie M. i K., Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach polskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999

Radwan M., Świadectwo Pawła Bolesława Podczaszyńskiego o stanie techniki górnictwa i hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim, w: Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, t. 1, s. 360-424

Rawita Witanowski M., Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami profesora Jana Olszewskiego, oprac. D. Kalina, Kielce 2001

F. Rodecki, Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830

Rosiński P., Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1992

S. Rozpond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984

Rubinowski Z., Chęcińskie złoża rud metali w świetle geologicznych badań metalogenezy Gór Świętokrzyskich, „Studia Kieleckie”, 1/21, s. 23-36

Rymut K., Nazwy miast Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987

Siarkowski W., Dzwony w gubernii kieleckiej (Rzecz archeologiczno-historyczna), Warszawa 1878

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego I innych krajów słowiańskich, t. 1-15, Warszawa 1886-1889

Snycerstwo północnej Polski, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 8, 1939-1946

Sobieszczański F.M., Wycieczka archeologiczna w niektóre strony guberni radomskiej odbytej w miesiącu wrześniu br, „Biblioteka Warszawska”, R. 1851, cz. 4, R. 1852, cz. 1 (s. 28-48), cz. 4 (s. 48), s. 180-212

Sokołowski A., Dzieje Polski ilustrowane, t. 3, Warszawa 1901, s. 169

Sperka J., Szafrańcowie herbu Stary Koń, Katowice 2001

Sokół A., Szkolnictwo i oświata w powiecie jędrzejowskim. Zarys dziejów do 1945, Warszawa 1973

Snycerstwo północnej Polski, Prace KHS, t. 8, 1939-1946.

Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548 r., Wrocław-Warszawa-Kraków 1967

Sucheni-Grabowska A., Walka o wymiar i przeznaczenie kwarty w końcu XVI i na początku XVII wieku, Przegląd Historyczny, t. 56, z. 1

Skaryszewski A., Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, T. V, 1970

Szczygieł B., Lokacje miast w Polsce XVI wieku, w: Rozprawy habilitacyjne Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, t. 55, Lublin 1989, s. 246

Szydłowski T., Pomniki architektury piastowskiej w woj. krakowskim i kieleckim, Kraków 1928

Szyszko-Bohusz A., Trzy nasze zamki: Czersk, Chęciny, Ogrodzieniec, „Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce”, t. 8, s. 240-258

Szymanowski W., Królestwo Polskie czyli najdokładniejszy obraz tego kraju pod względem statystycznym, jeograficznym i historycznych wspomnień (…) z ośmiu tablicami przedstawiającymi znakomitsze okolice i gmachy Królestwa oraz ubiory ludowe, Warszawa 1859

Święcki T., Opis starożytności Polski, T. I, Warszawa 1828 (1884)

Thugutt S., Przewodnik po Królestwie Polskim, cz. 1, kieleckie i radomskie, Warszawa 1914

Urban W., Problemy geografii historycznej kościołów protestanckich w Małopolsce w XVI-XVII w., „Studia Kieleckie”, 1979, nr ¾

Walicki, M., Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862), Warszawa 1931

Urban W., Reformacja we Chęcińskiem, w:

Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowa, Kórnik 1993

de Verdmon J. L, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902 s. 26-27. (za Chrobrego jakaś budowla na górze, świątynia pogańska

Walicki M., Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie  Królestwa Polskiego (1827-1862), Warszawa 1931

W królewskich Chęcinach. Monografia historyczno-gospodarcza miasta i gminy Chęciny, pod red. E. Kosika i R. Nadrowskiego, Kielce 1996

Weyman S., Cło i drogi handlowe w Polsce Piastowskiej, Poznań 1938

Weinert A., O starostwach w Polsce do końca XVIII w., Warszawa 1977

Wiślicki J.M., Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, kolejowym, fabrycznym, zwyczajowym i obyczajowym, t. 2, cz. 3, Warszawa 1850

Wiśniowski E. Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII w. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976

Wiśniowski E., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Warszawa 19

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka 1930

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek we Włoszczowskiem, Mariówka 1932

Wójcicki K., Opis Królestwa Polskiego, 1850, s. 60-66 (m.in. świątynia na G. Zamkowej)

Wyczański A., Rozdawnictwo dóbr królewskich za Zygmunta I, „Przegląd Historyczny”, t. 44, 1953, z. 3

Wyczański A., Folwark szlachecki w Polsce w XVI w., „Kwartalnik Historyczny”, R. LXI, 1954, nr 4

Wyczański A., Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500-1580, Warszawa 1960

Zabytki Budownictwa i Architektury w Polsce. Województwo kieleckie, T. 15, Warszawa 1995, s. 52

Zamki i pałace małopolskie w XVI w. Cechy reprezentacyjno mieszkaniowe i obronne, Warszawa 1986

Zbierski A., Stan badań nad historią górnictwa i hutnictwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, w: Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, t. 1, s. 13-38